Văn bản pháp qui

Văn bản quy phạm pháp luật về Kế toán

Dịch vụ kiểm toán Việt – Văn bản quy phạm pháp luật về Kế toánSố/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
185/2010/TT-BTC 15/11/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
174/2010/TT-BTC 04/11/2010 Sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
162/2010/TT-BTC 20/10/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán
152/2010/TT-BTC 28/09/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
9/2010/TT-BNV 11/09/2010 Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
96/2010/TT-BTC 05/07/2010 Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan
91/2010/TT-BTC 17/06/2010 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
24/2010/TT-BTC 23/02/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối
244/2009/TT-BTC 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
243/2009/TT-BTC 31/12/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
213/2009/TT-BTC 10/11/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước
212/2009/TT-BTC 06/11/2009 Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS)
210/2009/TT-BTC 06/11/2009 Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính
206/2009/TT-BTC 27/10/2009 Hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
171/2009/TT-BTC 24/08/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
168/2009/TT-BTC 19/08/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết
139/2009/TT-BTC 08/07/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ
130/2009/TT-BTC 24/06/2009 Quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
49/2009/TT-BTC 12/03/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
120/2008/QĐ-BTC 22/12/2008 Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
32/2008/QĐ-NHNN 03/12/2008 Ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước
106/2008/TT-BTC 17/11/2008 Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần
95/2008/TT-BTC 24/10/2008 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
1466/2008/QĐ-UBND 04/08/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình
45/2008/QĐ-BTC 27/06/2008 Về việc ban hành “Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước”

ố/Ký hiệu

Ngày ban hành Trích yếu
2/2008/QĐ-NHNN 15/01/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 và Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
161/2007/TT-BTC 31/12/2007 Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
98/2007/QĐ-BTC 03/12/2007 Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng ”
140/2007/TT-BTC 30/11/2007 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập
94/2007/QĐ-BTC 16/11/2007 Ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán
132/2007/TT-BTC 08/11/2007 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán
121/2007/TT-BTC 17/10/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
9/2007/QĐ-BTP 08/10/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việcBan hành Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án
74/2007/QĐ-BTC 21/08/2007 Về việc ban hành Chế độ Kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
77/2007/TT-BTC 05/07/2007 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”
72/2007/TT-BTC 27/06/2007 Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
32/2007/QĐ-BTC 15/05/2007 Về việc ban hành “Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán”
14/2007/QĐ-BTC 15/03/2007 Về việc ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
48/2006/QĐ-BTC 14/09/2006 Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
50/2005/TTLT-BTC-BNV 15/06/2005 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
11/2005/CT-UB 05/04/2005 V/v tăng cường công tác quản lý tài chính – kế toán HTX nông nghiệp
185/2004/NĐ-CP 04/11/2004 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
1146/NHNN 09/09/2004 Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
129/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
128/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
479/NHNN 29/04/2004 Về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
3/2004/TT- BTC 13/01/2004 Hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và khoán chi hành chính
208/2003/QĐ-BTC 15/12/2003 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
3/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT KẾ TOÁN
165/2002/QĐ-BTC 31/12/2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
121/2002/TT-BTC 31/12/2002 Hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu
108/2001/TT-BTC 31/12/2002 Hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu uỷ thác
131/2002/QĐ-BTC 18/10/2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. V/v sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hộ kinh doanh
89/2002/TT-BTC 09/10/2002 Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
961/NHNN 09/09/2002 Về việc sửa đổi và bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
65/2002/QĐ-BNN 15/07/2002 V/v thành lập Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Hành Chính – Tổ chức trực thuộc Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, trên cơ sở tách Phòng Hành chính, Tổ chức và Tài vụ
55/2002/TT-BTC 26/06/2002 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
44/2002/QĐ-TTG 21/03/2002 QĐ về sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
2/2002/CT-BTC 05/03/2002 V/v tổ chức triển khai thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
149/2001/QĐ-BTC 31/12/2001 Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)
109/2001/TT-BTC 31/12/2001 Hướng dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại
144/2001/QĐ-BTC 21/12/2001 Về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996
141/2001/QĐ-BTC 21/12/2001 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
98/2001/TT-BTC 05/12/2001 Hướng dẫn kế toán phí xăng dầu
180/2001/QĐ-TTG 16/11/2001 QĐ về nhân sự Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên các Tổng công ty có 100% vốn Nhà nước
99/2001/QĐ/BTC 02/10/2001 Về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ Hỗ trợ phát triển ban hành kèm Quyết định số 162/1999/QĐ/BTC ngày 29/12/1999
37/2001/TT-BTC 28/05/2001 Bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 42/1999/TT/BTC ngày 20/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam.
39/2001/QĐ-BTC 02/05/2001 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Ngân sách Xã ban hành theo Quyết định 827/1998/QĐ – BTC ngày 4/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
482/QD-NHNN 24/04/2001 Về việc sửa đổi , bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng
26/2001/QĐ-BNN 19/03/2001 Thành lập Phòng Tài chính kế toán thuộc viện quy hoạch thuỷ lợi
12/2001/QĐ-BTC 13/03/2001 V/V Ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể thao
22/2001/QD-NHNN 12/01/2001 V/v sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán-Tài chính ban hành theo Quyết định số 95/1999/QĐ-NHNN9 ngày 23/3/1999
218/2000/QĐ-BTC 29/12/2000 Về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán
214/2000/QĐ-BTC 28/12/2000 V/v ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư
169/2000/QĐ-BTC 25/10/2000 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về ban hành Chế độ kế toán hộ kinh doanh
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
58/2000/QĐ-UB 09/10/2000 Ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạnvà hoạt động của Tổ chức Giám định kế toán- tài chínhtỉnh Cần Thơ
89/2000/TT-BTC 28/08/2000 Hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
44/2000/QĐ-BCN 14/07/2000 Ban hành chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp địa chất
13/CT-UB 04/07/2000 Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên V/v triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
14/2000/CT.UBT 16/06/2000 Về tăng cường chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh
185/QĐ-NHNN2 15/06/2000 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành Chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền, ngân phiếu thanh toán.
149/45/CT-UB 15/06/2000 Chỉ thị của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán áp dụng đối với các hộ SXKD công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
183/QĐ-NHNN2 14/06/2000 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Về việc bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17-12-1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
99/2000/QĐ-BTC 13/06/2000 Về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán
54/2000/TT-BTC 07/06/2000 Hướng dẫn kế toán đối với hàng hóa của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
4/2000/CT-UB 29/05/2000 V/v chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.
7/2000/CT-UB 08/05/2000 Chỉ thị về triển khai thực hiện chế độ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
14/QĐ-UB 03/05/2000 Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
38/2000/QĐ-BTC 14/03/2000 Về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
1039/KTTC2 30/07/1999 Hướng dẫn thủ tục kế toán về trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro và Quỹ dự phòng tài chính”
49/1999/NĐ-CP 08/07/1999 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
42/99/TT/BTC 20/04/1999 Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt nam
155/1998/TT-BTC 08/12/1998 Hướng dẫn bổ sung một số điểm tại Thông tư 60-TC/CĐKT ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính về công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
322/1998/CT-BGTVT 30/10/1998 Chỉ thị về việc Chấn chỉnh Tổ chức bộ máy tài chính kế toán và bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị.
1475/98/QĐ/BTC 23/10/1998 Về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ Đầu tư phát triển và Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia
100/98/TT/BTC 15/07/1998 Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
481/QĐ-UB 08/05/1998 Triển khai thực hiện chế độ kế toán cho các HTX nông nghiệp trong tỉnh
745/QĐ-UB 05/05/1998 – Thành lập BCĐ triển khai chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp.
196/TTg 01/04/1997 Quyết định về việc sử dụng các dữ liệu thông tin trên vật mang tin để làm chứng từ kế toán và thanh toán của các ngân hàng và tổ chức tín dụng
196/TTG 01/04/1997 QD. sử dụng các dữ liệu thong tin trên vật mang tin dể làm chưng tư kế toán và thanh toán của cac ngân hang và tổ chức tín dụng
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/QĐ-NH2 22/03/1997 Quyết định ban hành Quy định về bảo quản chứng từ kế toán của Ngân hàng Nhà nước
69/TC/CĐKT 07/01/1997 Công văn về việc triển khai áp dụng hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
81/TC/CĐKT 10/11/1995 Thông tư hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
273/QĐ-NH2 26/09/1995 Quyết định về việc huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng
12/1995/CT-UB 07/06/1995 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê – kế toán của đơn vị kinh tế
3/3/CT-NH2 26/05/1995 Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác thanh toán liên hàng và cập nhật công tác kế toán trong ngành Ngân hàng
136/QĐ-NH2 10/05/1995 Quyết định về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán tổ chức tín dụng
28/TC/CĐKT 31/03/1995 Thông tư hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp
84/TC-CĐKT 23/10/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
77/TC/CĐKT 10/09/1993 Thông tư hướng dẫn kế toán về trích nộp tiền phụ thu và nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bình ổn giá đối với các doanh nghiệp
52/HĐBT 19/02/1992 Nghị định về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê
408/CT 20/11/1990 Chỉ thị về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác tài vụ kế toán và hạch toán kinh tế của các xí nghiệp quốc doanh
26/HĐBT 18/03/1989 Nghị định ban hành Điều lệ kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh
25/HĐBT 18/03/1989 Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước
475/CĐK 01/01/1989 Công văn về việc triển khai thi hành Pháp lệnh kế toán và thống kê; Điều lệ Tổ chức kế toán Nhà nước và Điều lệ kế toán trưởng
6/LCT/HĐNN8 20/05/1988 Pháp lệnh về Kế toán và Thống kê
555/TCTK-P 01/01/1988 Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Kế toán và thống kê (Phần Thống kê)
26/TC/CĐKT 01/04/1987 Thông tư về việc sửa đổi một số điểm trong hệ thống tài khoản kế toán thống nhất
20/TC/CĐKT 12/03/1987 Thông tư hướng dẫn về công tác tài chính, kế toán đối với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, Tổng cục có thay đổi về mặt tổ chức
10/TC/CĐKT 07/02/1987 Thông tư quy định những điểm sửa đổi, bổ sung về kế toán để thi hành Quyết định số 76-HĐBT ngày 26-06-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở
57/ 30/09/1951 Sắc lệnh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoát giữ chức Giám đốc Vụ kế toán

Dich vu kiem toan

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s