Dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính và đưa ra ý kiến xác nhận về việc báo cáo tài chính có được:

* Thực hiện trên cơ sở những chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận)

* Tuân thủ các qui định và luật pháp liên quan

* Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị được kiểm toán.

Kiểm toán báo cáo tài chính là yêu cầu bắt buộc đối với một số loại hình công ty theo luật định, hoặc đối với một số nghiệp vụ, thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng, các tổ chức, hoặc cơ quan chức năng.

Kiểm toán báo cáo tài chính giúp đơn vị được kiểm toán đánh giá những tồn tại, sai sót để khắc phục và nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán là căn cứ đáng tin cậy cho người sử dụng trong các quyết định kinh tế.

Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế

Đối với báo cáo tài chính được lập trên cơ sở các qui định thuế nhằm xác định cơ sở chịu thuế, Loan Lê thực hiện kiểm toán và đưa ra ý kiến về việc các báo cáo tài chính này có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán, cũng như các khoản thu nhập và chi phí, phù hợp với các qui định được áp dụng làm cơ sở cho mục đích thuế.

Báo cáo tài chính được kiểm toán này là cơ sở cho việc quyết toán thuế và tính toán các nghĩa vụ thuế.

Kiểm toán hoạt động

Dịch vụ kiểm toán hoạt động giúp kiểm tra và đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động trong đơn vị được kiểm toán. Loan Lê dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tỷ suất bình quân ngành, hay một tiêu chuẩn phù hợp nhằm đánh giá phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư, quy trình sản xuất, hoặc cơ cấu tổ chức.

Kết quả kiểm toán sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.

Kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ nhằm giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá về mức độ tuân thủ các qui định nội bộ, qui định trong các cam kết, hợp đồng, hoặc qui định của luật pháp.

Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ nhằm giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá, xác nhận :

* Tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;

* Chất lượng, độ tin cậy đối với thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và hoạt động của đơn vị;

* Tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động kinh tế, tài chính kể cả hoạt động phi tài chính của đơn vị. Phát hiện những sơ hở, yếu kém và đề xuất các giải pháp cải tiến, hoàn thiện;

* Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ pháp luật, qui định và yêu cầu từ bên ngoài và chính sách quản lý nội bộ của đơn vị.

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm)

Kiểm toán toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào sử dụng dựa trên hồ sơ thiết kế – dự toán đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy chuẩn, định mức, đơn giá, chế độ tài chính- kế toán, hợp đồng kinh tế đã ký kết và những qui định của Nhà nước có liên quan.

Từ đó  đưa ra ý kiến về báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành có được:

* Lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và qui định về quyết toán vốn đầu tư hiện hành.

* Tuân thủ pháp luật và các qui định có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.

* Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình và kết quả đầu tư.

Ý kiến kiểm toán làm tăng thêm sự tin cậy của báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án dựa trên hồ sơ dự án đã được phê duyệt, chế độ tài chính- kế toán, và những qui định của Nhà nước có liên quan.

Từ đó đưa ra ý kiến về báo cáo quyết toán dự án có được:

* Lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và qui định về báo cáo quyết toán dự án.

* Tuân thủ pháp luật và các qui định có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.

* Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình và kết quả đầu tư.

Ý kiến kiểm toán làm tăng thêm sự tin cậy của báo cáo quyết toán dự án và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án.

Kiểm toán thông tin tài chính

Dịch vụ kiểm toán thông tin tài chính. Các thông tin tài chính này có thể là các khoản mục riêng lẻ (ví dụ như tài khoản phải trả người bán, phải thu khách hàng, doanh thu và lợi nhuận của một bộ phận doanh nghiệp), một bộ phận của báo cáo tài chính (ví dụ: bảng cân đối kế toán) hoặc toàn bộ báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán là căn cứ đáng tin cậy cho người sử dụng trong các quyết định kinh tế.

Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

Dịch vụ kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước. Các thông tin tài chính này có thể là các khoản mục riêng lẻ (ví dụ như tài khoản phải trả người bán, phải thu khách hàng, doanh thu và lợi nhuận của một bộ phận doanh nghiệp), một bộ phận của báo cáo tài chính (ví dụ: bảng cân đối kế toán) hoặc toàn bộ báo cáo tài chính.

Mục tiêu của việc kiểm tra này là nhằm thực hiện các thủ tục kiểm toán đã được thỏa thuận giữa kiểm toán viên, đơn vị được kiểm toán và bên thứ ba liên quan, để báo cáo kết quả kiểm tra. Đối với loại hình kiểm tra này, báo cáo kết quả kiểm tra chỉ trình bày các phát hiện thực tế của việc thực hiện các thủ tục đã thỏa thuận trước, mà không đưa ra bất kỳ ý kiến đảm bảo nào về độ tin cậy của thông tin tài chính. Người sử dụng báo cáo kết quả kiểm tra phải tự đánh giá các thủ tục và các phát hiện do kiểm toán viên báo cáo và tự đưa ra kết luận dựa trên kết quả kiểm tra. Tính chất của công việc kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước không phải là kiểm toán báo cáo tài chính hoặc soát xét báo cáo tài chính nên không phải đưa ra ý kiến đảm bảo về độ tin cậy của thông tin tài chính.

Dịch vụ kiểm toán Việt

thám tử thám tửthám tửdiet moidiet moidiet moidiet moidiet moidiet moidiet moi tan gocdiet moi tan gocdiet chuotdiet chuot

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s